Skip to main content
  • LOGIN / REGISTER
    Logáil Isteach / Cláraigh

Tráth na gCeist

Dírítear ar chaint agus éisteacht / Focuses on speaking and listening

Tugtar cúnamh do pháistí cuimhneamh ar an eolas atá acu cheana féin agus athbhreithniú a dhéanamh i dtimpeallacht spraíúil Helps children to retrieve existing knowledge and revise in a fun environment

Tacaítear le hidirdhealú  / Supports differentiation

Déantar measúnuithe ar dhaltaí trí mheasúnú múnlaitheach i suíomh neamhfhoirmeálta / Assessing students through formative assessment in an informal setting

Gníomhaíocht chomhoibríoch / Collaborative activity

Cuirtear deis ar fáil chun teanga a úsáid agus cumarsáid a dhéanamh le daoine eile / Provides an opportunity to use language and communicate with others

Léirítear bearnaí in eolas / Highlights gaps in knowledge

Tugtar cúnamh gramadach, struchtúr abairtí agus fuaimniú a mhúineadh / Helps in teaching grammar, sentence structure and pronunciation

Tugtar samplaí den chaoi ar cheart ceisteanna a chur agus freagraí a chumadh / Provides examples of how to pose questions and compose answers

Déantar straitéisí féincheartaithe a fhorbairt agus tugtar aiseolas láithreach / Develops self-correction strategies and provides immediate feedback