Skip to main content
  • LOGIN / REGISTER
    Logáil Isteach / Cláraigh

Na hEalaíona san Oideachas

“Is éard atá i gceist leis na healaíona ná léirithe eagraithe ar smaointe, mothúcháin agus eispéiris in íomhánna, ceol, teanga, gotha agus gluaiseacht. Déantar saibhriú céadfach, mothúchánach, intleachtach agus cruthaitheach a sholáthar agus cuirtear le forbairt iomlán an pháiste.”

Curaclam Bunscoile (1999)

Cuirtear eispéiris luachmhara ar fáil trí cheol, drámaíocht agus na hamharc-ealaíona, a chuireann lenár meon cultúrtha agus dea-bhraistint. Tacaíonn Ionad Tacaíochta Oideachais na Gaillimhe leis na hEalaíona sna Tionscnaimh Oideachais i mbunscoileanna agus iar- bhunscoileanna na Gaillimhe. Bunaíonn an tIonad comhpháirtíochtaí idir ealaíontóirí agus múinteoirí do thionscadail agus tionscnaimh chruthaitheacha i scoileanna: Comhpháirtíocht Múinteoirí–Ealaíontóirí, Braislí Cruthaitheacha agus BLAST (Ealaíona Beo a Thabhairt chuig Daltaí agus Múinteoirí). Tugtar deiseanna do dhaltaí, leis na tionscadail chuimsitheacha seo páirt a ghlacadh sna healaíona agus múinteoirí ag oibriú i gcomhpháirtíocht le healaíontóirí gairmiúla sa seomra ranga. Is éard a bhíonn i gceist sna tionscnaimh ná páistí a bheith rannpháirteach i dtionscadail ealaíon, a spreagann smaointeoireacht chruthaitheach agus a chuireann chun cinn bealaí nuálacha agus samhlaíocha maidir le cumarsáid a dhéanamh agus smaointe a chur in iúl. Ag plé le cineálacha éagsúla ealaíon agus daltaí ag plé leis na hamharc-ealaíona, dráma ceoil, damhsa agus litríocht. Tugann Ionad Tacaíochta Oideachais na Gaillimhe treoir agus tacaíocht d’ealaíontóirí agus do mhúinteoirí le linn an phróisis agus ceiliúrtar an obair i scoileanna le léiriú ócáide. Is ceiliúradh ar an eispéireas cruthaitheach é seo agus rannpháirtíocht agus léirmhíniú an tionscadail ealaíon curtha in iúl ag daltaí i gcineálacha éagsúla ealaíon. Féach thíos ar roinnt de na Tionscadail Ealaíon san Oideachas de chuid Ionad Oideachais na Gaillimhe!

Arts in Education

“The arts are organised expressions of ideas, feelings and experiences in images, in music, in language, in gesture and in movement. They provide for sensory, emotional, intellectual and creative enrichment and contribute to the child’s holistic development”

Primary School Curriculum (1999)

Music, drama and visual arts provide rich experiences which contribute to our cultural ethos and sense of wellbeing. Galway Education Support Centre supports Arts in Education Initiatives in Galway primary and post primary schools.

The Centre establishes partnerships between artists and teachers on creative projects and initiatives in schools: Teacher-Artist Partnership, Creative Clusters and BLAST (Bringing Live Arts to Students and Teachers). These inclusive projects provide opportunities for students to engage with the arts with teachers working in partnership with professional artists in the classroom. The initiatives involve children engaging in arts projects which stimulate creative thinking and promote innovative and imaginative ways of communicating and expressing ideas. Engaging with a variety of art forms as students explore visual arts, music drama, dance and literature.

Galway Education Support Centre provides guidance and support to artists and teachers throughout the process and celebrates the work in schools with a showcase event. This is a celebration of the creative experience with engagement and interpretation of the arts project communicated and expressed by students in a variety of art forms.

Have a look at some of the Galway Education Centre Arts in Education Projects below!